Avís de Copyright

Tots els materials publicats en aquest lloc estan subjectes a drets d'autor i són propietat de ROCAMORA SCP i altres persones o entitats. Qualsevol reproducció, retransmissió, publicació o distribució d'aquestes pàgines, en tot o en part de qualsevol document que es troba en aquest lloc està expressament prohibida, només amb excepció de l’ús promocional de ROCAMORA TEATRE, a menys que ROCAMORA SCP o el propietari del copyright del material hagi expressament atorgat el seu consentiment escrit per reproduir, retransmetre, publicar o distribuir el material. Tots els altres drets reservats.
Els noms, marques registrades, marques de servei, icones, vídeos, mitjans, fotografies, imatges i logotips que apareixen en aquest lloc no es poden utilitzar en cap tipus de publicitat o anunci, ni per indicar patrocini o associació de ROCAMORA TEATRE amb qualsevol producte o servei, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de ROCAMORA TEATRE.
Tot i que el web ROCAMORA TEATRE inclou enllaços que donen accés directe a altres llocs d'Internet, ROCAMORA SCP no es fa responsable del contingut o la informació apareguda en aquests altres llocs, i no exerceix cap editorial ni cap altre control sobre aquests altres llocs.
Gràcies per la seva comprensió.

 

Copyright notice

All materials posted on this site are subject to copyrights owned by ROCAMORA SCP and other individuals or entities. Any reproduction, retransmission, republication or distribution of these pages, in whole or in part of any document found on this site is expressly prohibited, except for ROCAMORA TEATRE Co. promotion use only, unless ROCAMORA SCP or the copyright owner of the material has expressly granted its prior written consent to so reproduce, retransmit, republish, or distribute the material. All other rights reserved.
The names, trademarks, service marks, icons, videos, medias, photographs, pictures and logos appearing on this site may not be used in any advertising or publicity, or otherwise to indicate ROCAMORA TEATRE's sponsorship of or affiliation with any product or service, without ROCAMORA's prior express written permission.
Although the ROCAMORA TEATRE site includes links providing direct access to other Internet sites, ROCAMORA SCP takes no responsibility for the content or information contained on those other sites, and does not exert any editorial or other control over those other sites.
Thank you for your understanding.